การนำเสนอถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญเเละทุกควรมี เพราะการนำเสนอเป็นศาสตร์ในการถ่ายทอด หรือในการนำเสนอผลงาน โครงงาน โครงการ รวมถึงเเนวคิดที่หลากหลาย ต่อผู้ฟัง การนำเสนอที่ดีจึงต้องคำนึงถึงรูปเเบบวิธีการเเละขั้นตอนในการนำเสนออย่างเหมาะสม นอกจากนี้ผู้นำเสนอก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะนำการนำเสนอไปสู่ผลสำเร็จ โดยผู้นำเสนอต้องใช้เทคนิควิธีการในการพูดบรรยาย หรือพูดสรุปงานได้ดี เพราะคุณสมบัติที่ดีของผู้นำเสนอล้วนส่งผลต่อการโน้มน้าวผู้พูดเพื่อก่อให้เกิดความสนใจ ไว้วางใจเเละคล้อยตาม ก่อให้เกิดการยอมรับเเละเชื่อถือ

เเละในเเง่เดียวกันวิชาภาษาอังกฤษก็ถือเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่ทุกคนควรมี เนื่องจากเป็นทักษะจำเป็นต่อการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ หรือสนทนากับชาวต่างชาติ 

 เนื่องด้วยเหตุนี้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอจึงเกิดขึ้น ที่นอกจากจะให้ผู้เรียนได้นำเสนอโดยการใช้ทักษะต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เรียนยังต้องผนวกทักษะเหล่านั้นเข้ากับวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารข้อมูลของตนออกมาในภาษาอังกฤษ ซึ่งทักษะที่ได้เหล่านี้นอกจากที่ผู้พูดจะได้ทักษะในการนำเสนอเเล้วยังได้ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเข้าไปด้วย รวมถึงตัวผู้ฟังเองก็ได้ฝึกทักษะของการฟังใน เเละทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากสื่อที่ผู้นำเสนอจัดทำในขณะเดียวกัน ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าทั้งผู้นำเสนอเเละผู้ฟัง จะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ประกอบโดย ทักษะการฟัง การพูด การอ่านเเละการเขียน